IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Call for Nomination for the 2019 ELEX Best Paper Award

The Electronics Society calls for nomination for the ELEX Best Paper Award candidates in 2019.
Active nomination is highly encouraged.
The nomination deadline is January 31, 2020 (Hard Deadline).

Online Nomination Form

Archives

Vol. 15 No. 17

Integrated circuits

20180635 : LETTER

A high-throughput network on-chip in full-mesh architecture

Hongyu Meng, Lei Yang, Zijun Liu, Donglin Wang

 

Optical systems

20180640 : LETTER

An inductorless CMOS limiting amplifier with stream-mode active feedback

Sheng Xie, Yi Wu, Si-Cong Wu, You-Zhi Gu, Jing Yang, Lu-Hong Mao, Yu Chen, Jing-Lin Zhang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20180643 : LETTER

Multi-band multi-mode end-fire antenna based on mirroring and scaling method

Zhiyuan Zeng, Wenquan Cao, Xinmeng Lv, Jun Jin

 

Integrated circuits

20180656 : LETTER

A novel SEU tolerant memory cell for space applications

Dianpeng Lin, Yiran Xu, Xiaoyun Li, Xin Xie, Jianwei Jiang, Jiangchuan Ren, Huilong Zhu, Zhengxuan Zhang, Shichang Zou

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Electromagnetic theory

 

Optical systems

20180694 : LETTER

A temperature-insensitive FBG displacement sensor with a 10-nanometer-grade resolution

Ruiya Li, Yuegang Tan, Tianliang Li, Hu Liu, Bing Huang, Han Song, Zude Zhou, Li Cai

 

Integrated circuits

20180738 : LETTER

WOAGA: A new metaheuristic mapping algorithm for large-scale mesh-based NoC

Xilu Wang, Yongjun Sun, Huaxi Gu, Zujun Liu