IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Recently Published Review Papers
Flexible electronics (Oct. 2017)

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

Vol.14 No.20 20172001 : REVIEW PAPER

Development of millimeter-wave devices based on liquid crystal polymer (LCP) substrate

Ryohei Hosono, Yusuke Uemichi, Yuta Hasegawa, Yusuke Nakatani, Kiyoshi Kobayashi, Ning Guan

 

Electron devices, circuits and modules

 

Electron devices, circuits and modules

Vol.14 No.20 20172003 : REVIEW PAPER

Flexible electronics for bio-signal monitoring in implantable applications

Shusuke Yoshimoto, Teppei Araki, Takafumi Uemura, Yuki Noda, Tsuyoshi Sekitani

 

All Review Papers

Advance Publications

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170391 :

An X-band Bandpass WR-90 Filtering Antenna with Offset Resonators

Xi He, Jin Li, Cheng Guo, Jun Xu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

 

Power devices and circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171071 :

A cross polarization suppression of circular patch array absorber with perturbation elements

Daisuke Kitahara, Ryosuke Suga, Kiyomichi Araki, Osamu Hashimoto

 

Integrated circuits

20171090 :

Study of closed-loop high-resolution sigma-delta for a MEMS accelerometer

Zhiyuan Sun, Liang Yin, Xiangyu Li, Qiang Fu, Xiaowei Liu

 

Integrated circuits

20171099 :

An Adaptive Cache Replacement Policy Based on Fine-Grain Reusability Monitor

Duk-Jun Bang, Min-Kwan Kee, Hong-Yeol Lim, Gi-Ho Park

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171150 :

A single layer delay-lines based reflectarray for X-band applications

Tayyab Shabbir, Rashid Saleem, Sabih Ur Rehman, Muhammad Farhan Shafique

 

Integrated optoelectronics

20171153 :

Plane Wave Excitation by Taper Array for Optical Leaky Waveguide Antenna

Hiroshi Hashiguchi, Toshihiko Baba, Hiroyuki Arai

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171156 :

Combined Twist-Bend with Compact-Size and Broad Bandwidth

Yun-Bo Zhang, Bin Chen, Jin-Qi Yan, Chao-Ming Luo

 

Integrated circuits

20171157 :

Dynamic control of entropy and power consumption in TRNGs for IoT applications

Honorio Martin Gonzalez, Enrique San Millan Heredia, Luis Entrena Arrontes

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20171062 :

A Novel Memristor-Based Restricted Boltzmann Machine for Contrastive Divergence

Yan Chen, Zhiqiang You, Yingjie Zhang, Jishun Kuang, Jing Zhang

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20171091 :

A low power accelerometer system with hybrid signal output

Yan Liu, Lulu Zhang, Beibei Wang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171118 :

An amplifier-doubler chain with conversion gain improvement techniques

Guiheng Zhang, Wei Zhang, Jun Fu, Bo Song

 

Integrated circuits

20171128 :

FDOCT Imaging Processor for Portable OCT Systems with High Imaging Rate

Song-Nien Tang, Chih-Yu Hsiang, Sheng-Jie Huang, Wan-Wei Chen

 

Integrated circuits

20171129 :

a novel highly reliable and low-power radiation hardened SRAM bit-cell design

Dianpeng Lin, Yiran Xu, Xiaonian Liu, Wenyi Zhu, Lihua Dai, Mengying Zhang, Xiaoyun Li, Xin Xie, Jianwei Jiang, Huilong Zhu, Zhengxuan Zhang, Shichang Zou

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171139 :

Electronic UWB Tunable True-Time Delay Line for Timed Array Antennas

Yang Chen, Wenyuan Li, Yuanxin Bao

 

Integrated circuits

20171151 :

An Ultra-Wide Range (0.01–240 Gbps) Transmitter with Latched AC-Coupled Driver and Dummy Data Transient Generator

Tsuyoshi Ebuchi, Taku Toshikawa, Seiji Watanabe, Yutaka Terada, Toru Iwata

 

Integrated circuits

20171183 :

Electronic method for suppressing output instability of GMI sensors caused by the orientation

Dasha Zhang, Zhongming Pan, Zhang Zhuohang, Wenna Zhang

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171190 :

Graphene frequency tripler design using reflector networks

Yong Fang, Shuai Ding, Jianlong Liu, Xiaoling Zhong, Xiaoyun Zhao, Haiyan Jin

 

Integrated circuits

20171197 :

Low Power Hybrid PG_Filter-AGC Analog Baseband for Wireless Receivers

Yongqian Du, Wei Hu, Gui-fang Li, Shibin Liu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171207 :

Error analysis of an analog correlator for polarimetry

Jin-Taek Seong, Sung-Hyun Kim, Yong-Hoon Kim

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Micro- or nano-electromechanical systems

20171227 :

A 0.18-μm CMOS Time-Domain Capacitive-Sensor Interface for Sub-1mG MEMS Accelerometers

Motohiro Takayasu, Shiro Dosho, Hiroyuki Ito, Daisuke Yamane, Toshifumi Konishi, Katsuyuki Machida, Noboru Ishihara, Kazuya Masu

 

Integrated circuits

20171229 :

An effectiveness-oriented greedy heuristic for padding short paths in ultra-low supply voltage designs

Yan He, Jianyi Meng, Zhijian Chen, Xiaoyan Xiang, Chen Chen

 

Electron devices, circuits and modules

20171232 :

SPICE Simulation of tunnel FET aiming at 32 kHz crystal-oscillator operation

Tetsufumi Tanamoto, Chika Tanaka, Satoshi Takaya, Masato Koyama

 

Integrated circuits

20171235 :

A 10-bit 1.2GS/s 45mW time-Interleaved SAR ADC with background calibration

Xu Dai-guo, Pu-Jie, Xu Shi-liu, Zhang Zheng-ping, Chen Kai-rang, Cheng Yi-yi, Zhang Jun-an, Wang Jian-an

 

Current Issues Vol. 15 No. 1 (2018)

Integrated circuits

20170882 : LETTER

A low power QRS detection processor with adaptive scaling of processing resolution

Zhijian Chen, Menghan Jia, Jiahui Luo, Taotao Zhu, Xiaoyan Xiang, Jianyi Meng

 

Integrated circuits

20170891 : LETTER

A ECG offset cancelling readout circuit using a current mode feedback loop technique

Ji Wei Huang, Tao Kou, Yuan Li, Fan Yang Li

 

Integrated circuits

20171065 : LETTER

Touch sensor readout circuit with comparator threshold self-adjustment

Mohammadreza Asgari, Kye-Shin Lee, Yong-Min Lee

 

Integrated circuits

20171100 : LETTER

Fully-integrated linear CMOS power amplifier with proportional series combining transformer for S-Band applications

Haigang Wu, Bin Li, Zhaohui Wu, Yunfeng Hu, Kun Wang, Zhen Liang, Yang Liu

 

Optical systems

20171117 : LETTER

Multilevel pre-equalization using an analog FIR filter with multiple binary delay lines for 20-Gb/s 4-PAM multimode fiber transmission

Ryoichiro Nakamura, Kenta Amino, Kawori Sekine, Kazuyuki Wada, Moriya Nakamura

 

Electron devices, circuits and modules

20171122 : LETTER

A true random number generator based on meta-stable state

Lingyan Fan, Yongping Long, Jianjun Luo, Liangliang Zhu, Hailuan Liu

 

Optical systems

 

Integrated circuits

20171145 : LETTER

An improved implementation of MAX* operation for Turbo decoder

Zhen Liu, Tianchun Ye, Bin Wu, Xiao Ge Zhu

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20171165 : LETTER

Measurements of metastability in MUTEX on an FPGA

Nguyen Van Toan, Dam Minh Tung, Jeong-Gun Lee