IEICE Electronics Express

 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner
 • Fieldbanner

ONLINE ISSN:1349-2543

J-tagemark

Advance Publications

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20170391 :

An X-band Bandpass WR-90 Filtering Antenna with Offset Resonators

Xi He, Jin Li, Cheng Guo, Jun Xu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Integrated circuits

 

Power devices and circuits

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171071 :

A cross polarization suppression of circular patch array absorber with perturbation elements

Daisuke Kitahara, Ryosuke Suga, Kiyomichi Araki, Osamu Hashimoto

 

Integrated circuits

20171090 :

Study of closed-loop high-resolution sigma-delta for a MEMS accelerometer

Zhiyuan Sun, Liang Yin, Xiangyu Li, Qiang Fu, Xiaowei Liu

 

Integrated circuits

20171099 :

An Adaptive Cache Replacement Policy Based on Fine-Grain Reusability Monitor

Duk-Jun Bang, Min-Kwan Kee, Hong-Yeol Lim, Gi-Ho Park

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171150 :

A single layer delay-lines based reflectarray for X-band applications

Tayyab Shabbir, Rashid Saleem, Sabih Ur Rehman, Muhammad Farhan Shafique

 

Integrated optoelectronics

20171153 :

Plane Wave Excitation by Taper Array for Optical Leaky Waveguide Antenna

Hiroshi Hashiguchi, Toshihiko Baba, Hiroyuki Arai

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171156 :

Combined Twist-Bend with Compact-Size and Broad Bandwidth

Yun-Bo Zhang, Bin Chen, Jin-Qi Yan, Chao-Ming Luo

 

Integrated circuits

20171157 :

Dynamic control of entropy and power consumption in TRNGs for IoT applications

Honorio Martin Gonzalez, Enrique San Millan Heredia, Luis Entrena Arrontes

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

 

Power devices and circuits

 

Integrated circuits

20171062 :

A Novel Memristor-Based Restricted Boltzmann Machine for Contrastive Divergence

Yan Chen, Zhiqiang You, Yingjie Zhang, Jishun Kuang, Jing Zhang

 

Integrated circuits

 

Integrated circuits

20171091 :

A low power accelerometer system with hybrid signal output

Yan Liu, Lulu Zhang, Beibei Wang

 

Integrated circuits

20171129 :

a novel highly reliable and low-power radiation hardened SRAM bit-cell design

Dianpeng Lin, Yiran Xu, Xiaonian Liu, Wenyi Zhu, Lihua Dai, Mengying Zhang, Xiaoyun Li, Xin Xie, Jianwei Jiang, Huilong Zhu, Zhengxuan Zhang, Shichang Zou

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171139 :

Electronic UWB Tunable True-Time Delay Line for Timed Array Antennas

Yang Chen, Wenyuan Li, Yuanxin Bao

 

Integrated circuits

20171151 :

An Ultra-Wide Range (0.01–240 Gbps) Transmitter with Latched AC-Coupled Driver and Dummy Data Transient Generator

Tsuyoshi Ebuchi, Taku Toshikawa, Seiji Watanabe, Yutaka Terada, Toru Iwata

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171190 :

Graphene frequency tripler design using reflector networks

Yong Fang, Shuai Ding, Jianlong Liu, Xiaoling Zhong, Xiaoyun Zhao, Haiyan Jin

 

Integrated circuits

20171197 :

Low Power Hybrid PG_Filter-AGC Analog Baseband for Wireless Receivers

Yongqian Du, Wei Hu, Gui-fang Li, Shibin Liu

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

20171207 :

Error analysis of an analog correlator for polarimetry

Jin-Taek Seong, Sung-Hyun Kim, Yong-Hoon Kim

 

Microwave and millimeter-wave devices, circuits, and modules

 

Micro- or nano-electromechanical systems

20171227 :

A 0.18-μm CMOS Time-Domain Capacitive-Sensor Interface for Sub-1mG MEMS Accelerometers

Motohiro Takayasu, Shiro Dosho, Hiroyuki Ito, Daisuke Yamane, Toshifumi Konishi, Katsuyuki Machida, Noboru Ishihara, Kazuya Masu

 

Electron devices, circuits and modules

20171232 :

SPICE Simulation of tunnel FET aiming at 32 kHz crystal-oscillator operation

Tetsufumi Tanamoto, Chika Tanaka, Satoshi Takaya, Masato Koyama